Regulamin

Regulamin

Definicje

 • Firma, Przedsiębiorca, Sprzedawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu

 • Ogłoszenie - Prezentacja Standard - forma prezentacji ogłoszeń Firmy lub Osoby

 • Ogłoszenie - Prezentacja Premium (Wyróżnione) - forma prezentacji ogłoszeń Firmy lub Osoby

 • Oferta Firmy - Prezentacja Standard - forma promocji Firmy

 • Oferta Firmy - Prezentacja Premium - forma promocji Firmy

 • Oferta Extra - Prezentacja Extra - forma promocji Firmy lub Osoby

Zasady

 1. 1. Regulamin ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem korzystania z serwisu ivnet.pl  Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie serwisu ivnet.pl

 2. 2. Utworzenie Prezentacji przez Firmę lub Osobę jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Prezentacja Standard, Prezentacja Premium, Prezentacja Extra Oferty lub Prezentacja  Standard, Prezentacja Premium Ogłoszenia polega na rejestracji (tylko imię i email) i utworzeniu konta oraz wypełnieniu formularza Prezentacji poprzez zakładkę Dodaj ofertę. Osoba tworząca Prezentację oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Firmy lub Osoby.

 3. 3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług serwisu ivnet.pl dane Firmy lub Osoby ulegną zmianie, Firma lub Osoba zobowiązana jest niezwłocznie do ich aktualizacji.  Aktualizacji danych dokonuje sama Firma lub Osoba po zalogowaniu się na swoje konto.

 4. 4. Firma lub Osoba ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i informacji podanych w formularzu Prezentacji, rzetelność treści opisów, ofert i ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem polskim, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Ofert i Ogłoszeń, które zawierają treści lub załączniki np. zdjęcia, video, a także przedmioty i usługi prawnie zakazane. W szczególności absolutnie zabronione jest zamieszczanie Ofert i Ogłoszeń, które zawierają treści lub załączniki o charakterze pornograficznym, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość, treści i załączniki dotyczące organów ludzkich lub zwierzęcych. Zabronione są treści i załączniki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany. Zabronione są treści lub załączniki zawierające materiały wybuchowe, broń i amunicję, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji, niebezpieczne substancje chemiczne, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku oraz przedmioty i usługi prawnie zakazane.

 5. 5. Serwis ivnet.pl  nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści zawarte w Prezentacji Firmy lub Osoby.

 6. 6. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Prezentacji Firmy lub Osoby, np. dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być rzetelne, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

 7. 7. Firma lub Osoba oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią do serwisu ivnet.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko serwisowi ivnet.pl związanymi z naruszeniem praw osób trzecich, Firma lub Osoba, która zamieściła te dane w serwisie ivnet.pl zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z tymi roszczeniami. Firma lub Osoba oświadcza i potwierdza, że jest uprawniona do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Prezentacji, stron www, opisów, ofert i ogłoszeń, a także, że materiały i treści nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach materialnych i niematerialnych osób trzecich.

 8. 8. Zamieszczane opisy, oferty i ogłoszenia muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.

 9. 9. Firma lub Osoba wyraża zgodę na publikację jej danych, zdjęć, informacji i materiałów w serwisie ivnet.pl, na stronach partnerskich serwisu ivnet.pl, a także na profilach i fanpage portali społecznościowych - Facebook, Twitter, Google+, Pinterest i innych.

 10. 10. Firma lub Osoba wyraża zgodę na umieszczanie przez serwis ivnet.pl w dowolnym miejscu serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług.

 11. 11. Wszelkie publikowane przez Firmę lub Osobę informacje i materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy lub Osoby.

 12. 12. Serwis ivnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych komentarzy, referencji oraz opinii zamieszczanych w serwisie przez potencjalnych klientów lub klientów Firmy lub Osoby. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału serwisu ivnet.pl  

 13. 13. Serwis ivnet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy lub Osoby za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie, a także za podszywanie się pod Firmę lub Osobę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału serwisu ivnet.pl 

 14. 14. Serwis ivnet.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą lub Osobą a jej klientami. Serwis ivnet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie dane i informacje, np. gwarancje, bezpieczeństwo, jakość, cenę towaru lub usług oferowanych przez Firmę lub Osobę, za szkodę finansową, fizyczną lub inną, wyrządzoną przez produkt, np. niebezpieczny,  a także za odmowę wykonania usługi lub dostarczenia klientowi towaru przez Firmę lub Osobę.

 15. 15. Serwis ivnet.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych wskutek działań siły wyższej i w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Firmie lub Osobie nie przysługuje się zwrot poniesionych nakładów czy odszkodowanie. Serwis ivnet.pl nie odpowiada za problemy spowodowane przez stronę trzecią np. system płatności, operatora internetowego, operatora telefonii komórkowej, problemy użytkownika związane z adresem e-mail i nie przyjmuje z tego tytułu reklamacji. Wszelkie pytania, sugestie, uwagi i reklamacje prosimy kierować do serwisu poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie głównej serwisu ivnet.pl

 16. 16. Rozpatrzenie pytań, uwag, reklamacji i sugestii następuje niezwłocznie od momentu otrzymania zgłoszenia przez serwis ivnet.pl  W uzasadnionych przypadkach serwis ivnet.pl udzieli niezwłocznie odpowiedzi Firmie lub Osobie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 17. 17. Aktywacja bezpłatnej Prezentacji Standard Ogłoszenia Firmy lub Osoby oraz bezpłatnej Prezentacji Standard Oferty Firmy następuje poprzez rejestrację (tylko imię i email) i utworzenie konta oraz wypełnienie formularza Prezentacji na stronie serwisu ivnet.pl. Okres aktywacji Prezentacji Standard Ogłoszenia i Oferty Firmy lub Osoby jest bezterminowy. Oferty i Ogłoszenia nieaktualne, właściciel konta powinien niezwłocznie usuwać lub dezaktywować.

 18. 18. Aktywacja Prezentacji Premium oraz Prezentacji Extra konta Firmy lub Osoby, a także  Prezentacji Premium Ogłoszenia, następuje poprzez rejestrację (tylko imię i email) i utworzenie konta, dokonanie płatności za co najmniej 1 miesiąc oraz wypełnienie formularza Prezentacji na stronie serwisu ivnet.pl  Płatności dokonujemy poprzez stronę serwisu ivnet.pl  wykonując elektroniczny przelew bankowy w serwisie Przelewy24, a także dokonując wpłaty na konto bankowe w banku lub na poczcie, zgłaszając tą informacje do serwisu ivnet.pl Okres aktywacji Prezentacji Premium oraz Prezentacji Extra konta w ramach miesięcznej opłaty trwa dokładnie 30 dni . Przy dokonaniu opłaty za sześć miesięcy, okres aktywacji trwa dokładnie 180 dni, a przy dokonaniu opłaty za dwanaście miesięcy, okres aktywacji trwa dokładnie 360 dni. Nie uiszczenie w terminie opłaty spowoduje automatyczne ograniczenie świadczenia usług przez serwis ivnet.pl z winy Firmy lub Osoby. Po upływie daty ważności Aktywacji Prezentacji Premium oraz Prezentacji Extra, a także Prezentacji Premium Ogłoszenia konta Firmy lub Osoby na stronie serwisu ivnet.pl konto nadal jest dostępne po zalogowaniu się. W każdym momencie można aktywować Prezentację dokonując płatności za co najmniej 1 miesiąc.

 19. 19. Firma, Przedsiębiorca, Sprzedawca, Osoba, Użytkownik podczas rejestracji akceptuje Regulamin i zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi serwisu. Serwis zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Prezentacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z niezbędną obsługą serwisu. Dane osobowe pozostają w naszej bazie i nie będą nikomu udostępniane, jakimkolwiek osobom niepowołanym. Dane można w każdym momencie usunąć z bazy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i wysłanie drogą elektroniczną przez stronę serwisu ivnet.pl podając swoje dane i informację o żądaniu usunięcia danych. Regulacje zawarte w Regulaminie służą zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 20. 20. Dane wpisane przez Firmę lub Osobę do formularza zostają automatycznie zapisywane w programie księgowym i na ich podstawie zostaje wystawiona faktura - oryginał. Firma lub Osoba upoważnia serwis ivnet.pl do wystawiania faktur elektronicznych (zgodnie z prawem) bez podpisu i pieczątki firmy i przesyłania faktur emailem.

 21. 21. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy, zablokowania lub usunięcia konta i Prezentacji niezgodnych z prawem polskim lub Regulaminem i podjęcia czynności prawnych w stosunku do tych osób. 

 22. 22. Użytkownik posiada prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy jest wydłużony i wynosi 15 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może wysłać poprzez formularz kontaktowy lub pisemnie, podając nazwę Użytkownika oraz dane wpłaty. Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia, dokona zwrotu wpłaty. 

 23. 23. Użytkownik udziela bezterminowej licencji i zgadza się na publiczne wykorzystywanie, prezentowanie i rozpowszechnianie jego utworów, tj. zdjęć, video oraz treści zamieszczonych w serwisie ivnet.pl, w ofertach, ogłoszeniach, w aktualnościach, w serwisach partnerskich, a także na profilach i fanpage portali społecznościowych - Facebook, Twitter, Google+, Pinterest i innych, również jeżeli zdjęcia lub video zawierają wizerunek osób, deklaruje, iż nie będzie domagał się ewentualnych roszczeń.

 24. 24. Przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie i polecanie klientów dla jego towarów i usług. Przedsiebiorca zobowiązuje się udzielić zadeklarowany w swojej ofercie rabat przy sprzedaży klientom posiadającym Kupon z Kodem Rabatowym ivnet.pl na warunkach oferowanych w momencie generowania kodu rabatowego. Kupon z Kodem Rabatowym ivnet.pl dostarczony jest przez klienta w postaci elektronicznej w formacie pdf lub w postaci papierowej. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Firma czy przedsiębiorca nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z polecaniem i pozyskiwaniem klientów dla firmy, tj. prowizji, opłat czy należności. Zadeklarowany rabat można w każdej chwili zmienić lub usunąć samodzielnie, a także poprzez powiadomienie do ivnet.pl emailem lub telefonicznie.

 25. 25. Serwis ivnet.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 26. 26. Firma lub Osoba oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.  

 27. 27. Serwis internetowy, działający pod adresem ivnet.pl prowadzony jest przez firmę MACODI P.P.H.U. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 12, 41-500 Chorzów. NIP: 627-114-42-05 ; REGON: 241682642. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

ivnet.pl